Науковий керівник лабораторії – Курант Володимир Зіновійович, доктор біологічних наук, професор.

Співробітники лабораторії:

Хоменчук Володимир Олександрович – кандидат біологічних наук, доцент;

Балабан Роман Богданович – молодший науковий співробітник;

Бияк Віктор Яремович – технік ІІІ категорії.

Науково-дослідну лабораторіяю екологічної біохімії (до 1990 р. лабораторія обміну речовин) створено в 1975 р. під керівництвом доктора біологічних наук, професора О. Ф. Явоненка, якого було призначено ректором Тернопільського державного педагогічного інституту, і який одночасно очолив кафедру хімії. На той час в лабораторії проводили дослідження обміну речовин в рубці жуйних тварин, оскільки керівник лабораторії проф. О. Ф. Явоненко був вихідцем із відомої на той час школи біохіміків сільськогосподарських тварин, засновником якої був доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Академії наук УРСР С. З. Гжицький. В 1978 р. ст. викладач кафедри Б. В. Яковенко захистив першу виконану на базі лабораторії дисертацію на тему: “Хімічна природа і фізіологічна роль пігменту слизової оболонки рубця великої рогатої худоби” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.

Виходячи з того, що в інституті не було можливості утримувати віварій сільськогосподарських та лабораторних тварин, було прийнято рішення переорієнтувати роботу лабораторії на дослідження біохімії гідробіонтів, зокрема прісноводних риб. Для цього в головному корпусі інституту, який введено в експлуатацію в 1977 р., було створено аквакомплекс.

До проведення зазначених досліджень активно долучилися доцент С. В. Крутовський, який вивчав обмін ліпідів; ст. викладач Б. В. Яковенко, який досліджував обмін амінокислот; асистент Р. М. Шандрук охопив вуглеводний обмін, а ст. лаборант В. З. Курант – обмін білків та нуклеїнових кислот. В 1982 р. на кафедру органічної та біологічної хімії пройшла за конкурсом О. Б. Столяр, яка залучилася до цих досліджень.

Проф. О. Ф. Явоненко започаткував практично новий, на той час, науковий напрямок досліджень – екологічну біохімію тварин, переважно гідробіонтів, що згодом формується у потужну наукову школу. Протягом п’яти-семи років колектив лабораторії покращує науково-експериментальну базу, здійснює на високому рівні наукові дослідження, що публікуються у провідних наукових виданнях (“Доповіді АН УРСР”, “Український біохімічний журнал”, “Гидробиологический журнал”, “Вопросы ихтиологии” та ін.), а також у матеріалах міжнародних, всесоюзних та всеукраїнських конференцій. Значно покращується матеріально-технічна база лабораторії, в ній з’являються амінокислотний аналізатор, ультрацентрифуга, спектрофотометри та інші прилади.

Першою дисертацією із вищевказаної тематики була кандидатська дисертація В. З. Куранта (1984). Водночас в лабораторії обміну речовин викладач кафедри Л. М. Романишина проводила дослідження і на лабораторних тваринах, за результатами яких нею у 1985 р. захищено кандидатську дисертацію.

Незважаючи на те, що проф. О. Ф. Явоненко вже в той час не працював у Тернопільському державному педагогічному інституті (12 січня 1982 р. його призначено на посаду ректора Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка), дослідження в лабораторії екологічної біохімії продовжувалися.

Співробітниками лабораторії виконано наступні держбюджетні теми:

• Система оцінки токсичності вод, що містять важкі метали, за еколого-біохімічними показниками гідробіонтів (1993-1995);

• Молекулярні механізми впливу важких металів на організм прісноводних риб (1996-1997);

• Дослідження метаболічної ролі амінокислот в адаптаційно-компенсаторних процесах в організмі тварин при екологічних стресах (1999-2000);

• Токсикоспецифічні адаптації гідробіонтів та водяних екосистем до іонів важких металів та їх регуляція (2001-2003);

• Молекулярні адаптації гідробіонтів до токсикантів та розробка системи критеріїв оцінки якості води і рівня токсичності у водних екосистемах (2004-2006);

• Регуляція та підвищення токсикорезистентності у промислових прісноводних риб в умовах антропічного навантаження на водойми (2007-2009).

Підсумком десятирічних досліджень в лабораторії екологічної біохімії (1993-2003) стали успішні захисти 2-ох докторських та 4-ох кандидатських дисертацій, які виконано під керівництвом доктора біологічних наук, професора В. В. Грубінка.

Докторські дисертації:

В. З . Курант “Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів”, Київ, 2003.

О. Б. Столяр “Роль металотіонеїнів в детоксикації іонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків”, Львів, 2004.

Кандидатські дисертації:

В. О. Хоменчук “Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого”, Львів, 2003.

Ю. В. Синюк “Обмін амінокислот і фракційних склад білків у організмі коропа за дії іонів марганцю, цинку, міді та свинцю”, Львів, 2003.

Н. Г. Зіньковська “Функціонування антиоксидантних систем у крові риб при інтоксикації йонами міді, цинку, марганцю і свинцю”, Чернівці, 2003.

Г. Б. Чайковська “Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів”, Чернівці, 2005.

 

В 2006-2008 рр. у лабораторії було виконано перші міжнародні проекти, керівником яких була проф. О. Б. Столяр:

• 2006-2007 рр. “Оцінка забруднення водного середовища існування важкими металами в Греції та Україні за допомогою біоіндикації з використанням жаби Rana ridibunda і риби Cyprinus carpio” спільно з Університетом Аристотеля, біологічний факультет, Салоніки, Греція .

• 2007-2008 рр. № М 93-2007 “Використання металотіонеїнів молюсків для оцінки забруднення прісних водойм”, за Українсько-французькою програмою “Дніпро”, (EGIDE, PHC DNIPRO) спільно з університетом Реймсу, лабораторія екотоксикології, Реймс, Франція.;

У цей період під керівництвом професора О. Б. Столяр було виконано дві кандидатські дисертації:

1. Г. І. Фальфушинська “Роль металотіонеїнів коропа (Cyprinus carpio L.) та рака (Astacus leptodactylus Eschscholtz) в адаптації організму до забруднення водного середовища”, Львів, 2005.

2. А. Є. Мудра “Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища”, Львів, 2008.

Сьогодні в лабораторії завершили роботу над кандидатськими дисертаціями аспірант В. Я. Бияк та здобувач Р. Б. Балабан. У лабораторії виконуються дипломні та магістерські роботи, що вселяє надію на подальший розвиток досліджень з вищезазначеної тематики.

Співробітники лаабораторії активно співпрацюють з науковими установами та вищими навчальними закладами, а саме: з Інститутом гідробіології НАН України; Інститутом біохімії НАН України ім. О. В. Палладіна, Інститутом біології тварин НАА України (м. Львів), кафедрою зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вченими Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Житомирського державного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка та ін.