За період з 1985 по 2009 рр. співробітниками лабораторії:

• досліджено взаємодію ароматичних солей діазонію з моно- та біненасиченими сполуками в присутності нуклеофілів різної сили;

• розроблено одностадійні ефективні методики синтезу жирноароматичних галогенідів, тіоціанатів, ізотіоціанатів, N,N-діетилдитіокарбаматів, О-алкілксантогенатів, О,О-діалкілдитіофосфатів, спиртів, етерів та естерів, що представляють інтерес як біологічно активні речовини, присадки до мастил, мономери, органічні люмінофори та напівпровідники;

• запропоновано механізми реакцій арилдіазонієвих солей з ненасиченими сполуками в присутності нуклеофілів різної сили в каталітичних і некаталітичних умовах.

Основні напрямки діяльності лабораторії:

• синтез нових органічних речовин – продуктів аніонарилювання ненасичених сполук та дослідження їх фізико-хімічних властивостей;

• розробка методик регіоселективного синтезу похідних ненасичених сполук та ароматичних солей діазонію;

• пошук умов гетероциклізації продуктів тіоціанатоарилювання ненасичених карбонових кислот та їх похідних з метою одержання нових функціональних похідних тіазолу;

• дослідження нових нуклеофільних реагентів в реакціях аніонарилювання та Гаттермана-Зандмейєра;

• встановлення структури хімічних сполук методами ІЧ та УФ спектроскопії;

• аналіз сумішей органічних речовин методами газової та високоефективної рідинної хроматографії;

• дослідження перебігу хімічних процесів за допомогою електрохімічних методів аналізу (кондуктометрії, потенціометрії, полярографії та вольтамперометрії);

• квантово-хімічні дослідження органічних сполук та механізмів реакцій.

 

З 1994 р. проф. Б. Д. Грищуком виграно ряд конкурсів на виконання держбюджетних тем, які фінансувалися Міністерством освіти і науки України:

1. № 58-Б “Каталітичні і некаталітичні реакції ароматичних солей діазонію з ненасиченими сполуками в присутності аніоноїдних реагентів” (1.01.1994-31.12.1996).

2. № 78-Б “Синтез на основі аніонарилювання функціалізованих похідних алканів – дитіокарбаматів, ксантогенатів, дитіофосфатів, тіоціанатів та вивчення їх антимікробних властивостей” (1.01.1997-31.12.1999).

3. № 84-Б “Розробка одностадійних методів синтезу похідних алканів – тіоціанатів, ксантогенатів, дитіокарбаматів, дитіофосфатів – потенціальних біологічно активних речовин” (1.01.2000-31.12.2001).

4. “Синтез біологічно активних речовин реакцією ароматичних солей діазонію з біненасиченими сполуками в присутності тіоціанат-нуклеофілу” (№ держреєстрації 0102U002292, 1.01.2002-31.12.2004).

5. “Синтез нових мономерів та антимікробних препаратів реакцією аніонарилювання поліфункційних акрилатних та алільних сполук” (№ держреєстрації 0105U000750, 1.01.2005-31.12.2007).

Сьогодні в науково-дослідній лабораторії кафедри виконується держбюджетна тема “Біологічно активні речовини на основі продуктів аніонарилювання похідних а,b-ненасичених кислот” (№ держреєстрації 0108U000533, 1.01.2008-31.12.2010).

Активна участь у виконанні держбюджетних тем сприяла науковому росту працівників кафедри та зміцненню її матеріальної бази. За держбюджетною тематикою лабораторії хімії ненасичених сполук захищено Б. Д. Грищуком докторську дисертацію (1995), чотири кандидатські дисертації П. М. Горбовим (1994), Г. Я. Загричуком (“Реакції тетрафтороборатів арилдіазонію з алільними сполуками та солями неорганічних і органічних кислот” 2000р., 02.00.03–органічна хімія), В. С. Барановським (2004), Г. М. Тулайдан (2009), керівником яких є професор Б. Д. Грищук.

До виконання держбюджетних тем залучено студентів. Одержані ними результати оформляються у вигляді курсових, дипломних і магістерських робіт.

Співробітниками лабораторії опубліковано понад 300 наукових праць. В лабораторії виконується 1 докторська та 3 кандидатські дисертації.

Лабораторія співпрацює з такими науковими установами та вищими навчальними закладами, як: Інститут органічної хімії НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, НДІ медико-екологічних проблем МОЗ України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Чернівецький університет імені Юрія Федьковича, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Католицька Вища Школа, м. Гент, Бельгія.