9 листопада 2012 року відбулося розширене засідання кафедри хімії, присвячене її ювілею – 60 річчю від дня заснування, в якому прийняли участь: ректор університету, академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор В.П. Кравець, проректор з наукової роботи доцент Б.Б. Буяк, голова профкому працівників університету А.А. Григорук.Get Adobe Flash player

З доповіддю про діяльність кафедри за цей період виступив її завідувач – доктор хімічних наук, професор, відмінник народної освіти України, дійсний член Нью-Йорської академії наук Б.Д. Грищук.


Кафедра хімії почала функціонувати 1 вересня 1952 року у відповідності з наказом Міністерства вищої освіти СРСР від 7 червня 1952 р № 963 “Про кафедри Кременецького педагогічного інституту”.

Першим завідувачем кафедри хімії був кандидат технічних наук, доцент Ф. К. Ревва. Він очолював кафедру до 1955 р.

З 1955 по 1965 рр. завідувачем кафедри хімії була випускниця Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, кандидат хімічних наук, доцент Н. М. Сташко. На кафедрі читала курси загальної та аналітичної хімії. Вона запам’яталася викладачам і студентам своєю ерудованістю, вимогливістю і справедливістю. Надію Михайлівну змінив на посаді завідувача кафедри кандидат хімічних наук, доцент З. Я. Крайнер, випускник Чернівецького державного університету, учень професора Г. Т. Пилюгіна. З.Я. Крайнер очолював кафедру з 1965 по 1969 рр. Зігфрід Якович відзначався високою компетентністю, інтелігентністю, користувався великою повагою серед співробітників та студентів.

З серпня 1974 р. ректором інституту було призначено доктора біологічних наук О. Ф. Явоненка, якого у вересні 1975 р. обрано на посаду завідувача кафедри хімії. В 1976 р. кафедру хімії поділено на дві кафедри: неорганічної і органічної та біологічної хімії, які відповідно очолили кандидат хімічних наук, доцент Т. С. Куратова та доктор біологічних наук. професор О. Ф. Явоненко. Тамара Серапіонівна є випускницею Дніпропетровського державного університету, висококваліфікований фахівець в області фізичної хімії, читала цей курс студентам на високому науково-методичному рівні. В даний час працює доцентом Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Треба відзначити, що з приходом професора О. Ф. Явоненка крім досліджень у галузі органічної хімії (доц. З. Я. Крайнер) почали інтенсивно розвиватися наукові дослідження в галузі біологічної хімії. Цьому сприяло створення ним, добре оснащеної приладами і реактивами науково-дослідної лабораторії екологічної біохімії. Професор О.Ф. Явоненко був випускником Херсонського сільськогосподарського інституту, талановитим вченим, непересічною особистістю. З його приходом започаткувався практично новий, на той час, науковий напрямок досліджень – екологічну біохімію тварин, переважно гідробіонтів, що згодом формується у потужну наукову школу.

У січні 1982 р. О. Ф. Явоненка призначено ректором Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т. Г. Шевченка. З 1 січня 1982 р. по 1 липня 1982 р. обов’язки завідувача кафедри органічної та біологічної хімії виконував доц. Б. В. Яковенко. Борис Володимирович є учнем професора Явоненка, який проявив себе здібним науковцем та висококваліфікованим викладачем, закоханим у свій предмет – біологічну хімію. В даний час працює професором Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.

В червні 1983 р. на посаду завідувача кафедри органічної та біологічної хімії обрано Б.Д. Грищука.

Оскільки матеріально-технічна база для виконання науково-дослідних робіт на кафедрі була недостатня, то викладачі займалися виключно науково-методичною роботою. Хімічні курси читали випускники інших вузів України.

Одним із головних завдань завідувача кафедри стало створення належної навчально-матеріальної бази для проведення експериментальних досліджень у галузі органічної хімії. Кошти на реагенти та прилади акумулювались шляхом виконання госпдоговірних робіт на замовлення Інституту органічної хімії АН УРСР та Надвірнянського нафтопереробного заводу. В цей час було придбано спектрофотометр ИКС-29, спектрофотометр СФ-20, спектофотометр СФ-26, газові хроматографи ЛХМ-80, 3700, Агат, рідинний хроматограф Міліхром-4. Придбані прилади дозволяли на високому науковому рівні встановлювати структуру нових синтезованих сполук. В 1985 р. науковим співробітником госпдоговірних тем почав працювати П.М. Горбовий, який багато зробив для становлення і розвитку лабораторії хімії ненасичених сполук.

Кафедра органічної та біологічної хімії Тернопільського державного педагогічного інституту стала відомою в Україні як один із центрів, де ведуться інтенсивні і важливі дослідження в області хімії ненасичених сполук та ароматичних солей діазонію, що стало основною причиною проведення вперше у 1992 р. XVI Всеукраїнської конференції з органічної хімії на базі педагогічного інституту.

З 1984 по 1987 рр. кафедру неорганічної хімії очолювала випускниця Дніпропетровського державного університету, кандидат хімічних наук, доцент Н. В. Царьова. Ніна Василівна запам’яталася коллегам і студентам, як надзвичайно компетентний і талановитий викладач, користувалася великою повагою і любов’ю серед студентів та колег.

З 1983 по 1987 рр. кафедру органічної і біологічної хімії очолював Б.Д. Грищук. У 1987 р. кафедри неорганічної та органічної і біологічної хімії знову об’єднали в одну кафедру хімії, яку з того часу очолює Б. Д. Грищук, випускник Чернівецького державного університету, учень професора А.В. Домбровського.

Великий внесок у забезпечення та проведення навчального процесу зробили лаборанти, які в різний час працювали на кафедрі хімії: Прокопів Олександра Іванівна (1969-1978), Сич Наталія Володимирівна (1975-1983), Николин Юлія Іванівна (1977-1986), Кудрик Євген Ярославович (1986-1998), Парфанович Майя Володимирівна (1967-2000), Ситнікова Нонна Петрівна (1976-2001), Ільченко Майя Петрівна (1969-2002), Лучейко Ігор Дмитрович (1982-2002), Лутцев Олександр Васильович (1979-2008).

Високий рівень навчально-виховної та науково-методичної роботи на кафедрі хімії спричинило те, що у відповідності з наказом Міністерства освіти УРСР від 1 квітня 1985 р. вона була затверджена як опорна і координувала роботу кафедр хімії педагогічних інститутів: Київського, Житомирського, Ніжинського, Уманського, Черкаського та Чернігівського.

В цей же період (1985-1990) на кафедрі хімії розроблено модульну систему навчання. Для її впровадження в навчально-виховний процес викладачами кафедри розроблено відповідне методичне забезпечення. Кафедра хімії була лідером з цього напрямку роботи в нашому вузі та Україні, про що свідчить лист Міністерства освіти від 4 березня 1991 р. № 01/223, направлений ректорам педагогічних інститутів «Про ознайомлення та використання у практичній діяльності досвіду роботи кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного інституту щодо впровадження модульної системи навчання».

Творча і здорова атмосфера в колективі сприяла тому, що ми, можливо, є єдиною кафедрою хімії в Україні, чотири викладачі якої захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

• 1995р. – Б.Д. Грищук, спеціальність – органічна хімія;

• 1998р. – Л.М. Романишина, спеціальність – теорія і методика професійної освіти;

• 2003р. – В.З. Курант, спеціальність – іхтіологія;

• 2004р. – О.Б. Столяр, спеціальність – біохімія.

Випускники факультету можуть продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі за такими напрямами:

• органічна хімія;

• біохімія;

• іхтіологія.

Випускники нашого університету працюють викладачами в нашому університеті та інших вищих навчальних закладах України. Троє з них працюють викладачами кафедри хімії: доценти к.х.н. Барановський В.С., к.б.н. Хоменчук В.О., к.х.н., асистент Тулайдан Г.М.

З 1997 р. кафедра випускає “Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Хімія”, що є науковим фаховим виданням. Головним редактором цього видання є доктор хімічних наук, професор Б.Д. Грищук. За цей період здійснено дев’ятнадцять випусків.

На сьогоднішній день на кафедрі успішно функціонує три науково-дослідні лабораторії:

1. Хімії ненасичених сполук (науковий керівник професор Б. Д. Грищук);

2. Екологічної біохімії, (науковий керівник професор В.З. Курант);

3. Порівняльної біохімії і молекулярної біології (науковий керівник професор О. Б. Столяр).

Співробітниками лабораторії хімії ненасичених сполук досліджується закономірності взаємодії реакцій ароматичних солей діазонію з ненасиченими сполуками в присутності нуклеофілів різної сили в результаті чого розроблено одностадійні ефективні методики синтезу жирноароматичних галогенідів, тіоціанатів, ізотіоціанатів, N,N-діетилдитіокарбаматів, О-алкілксантогенатів, О,О-діалкілдитіофосфатів, спиртів, етерів та естерів, що представляють інтерес як біологічно активні речовини, присадки до мастил, мономери, органічні люмінофори та напівпровідники.

Лабораторія хімії ненасичених сполук співпрацює з такими науковими установами та вищими навчальними закладами, як: Інститут органічної хімії НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, НДІ медико-екологічних проблем МОЗ України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Чернівецький університет імені Юрія Федьковича, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Співробітниками лабораторії екологічної біохімії проводяться дослідження молекулярних механізмів впливу важких металів на організми гідробіонтів та закономірностей адаптації прісноводних риб до дії токсикантів.

Співробітники лабораторії активно співпрацюють з науковими установами та вищими навчальними закладами, а саме: з Інститутом гідробіології НАН України; Інститутом біохімії НАН України ім. О. В. Палладіна, Інститутом біології тварин НАА України (м. Львів), кафедрою зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вченими Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Житомирського державного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка та ін.

Науково-дослідна лабораторія порівняльної біохімії і молекулярної біології почала функціонувати з 01.06.2008 р.

Співробітниками лабораторії проводяться дослідження металдепонуючих білків металотіонеїнів та систем антиоксидантного захисту у хребетних і безхребетних гідробіонтів, пошук біохімічних маркерів забруднення водойм.

В науково-дослідній лабораторії виконуються міжнародні двосторонні наукові проекти МОН України спільно з університетом Арістотеля (Греція), університетом Реймсу (Франція), Індійським інститутом хімічної технології, Міжнародним державним екологічним університетом ім. О.Д. Сахарова (Республіка Білорусь), університетом Інсбруку (Австрія), Інститутом Балатону (Угорщина), Національним університетом Пукійонга (Республіка Корея).

В зазначених НДЛ виконуються держбюджетні теми у виконанні яких, крім викладачів та співробітників, активну участь приймають наші студенти, які результати своїх досліджень оформляють у вигляді курсових, дипломних та магістерських робіт, представляють на наукових конференціях та публікують у наукових журналах.

Станом на 1 вересня 2012 р. колектив кафедри хімії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка складає 15 штатних одиниць, з них 3 доктори наук, професори (Б. Д. Грищук, В. З. Курант, О. Б. Столяр), 4 кандидати наук, доценти (А. Г. Ахментшин, М. М. Гладюк, В. С. Барановський, В. О. Хоменчук,), 1 асистент, кандидат хімічних наук (Г. М. Тулайдан), 2 завідувачі навчальними лабораторіями (Н. І. Олексюк, Б. М. Петрушка), 5 старших лаборантів (Д. М. Губернаторова, В. П. Харченко, Р. В. Симчак, С. І. Сабат, В. Я. Бияк).

Свідченням високої фахової підготовки наших студентів є те, що вони неодноразово займали призові місця на всеукраїнських олімпіадах з хімії серед вищих навчальних закладах України та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

За останні 10 років викладачами кафедри підготовлено і видано 2 монографії; з грифом МОН України: 2 підручники (Грищук Б. Д. Органічна хімія. – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2012. – 451 с., Гладюк М. М. Основи агрохімії. Хімія в сільському господарстві. – Київ, Ірпінь: Перун, 2003. – 288 с.); 16 навчальних посібників для вищих навчальних закладів; 9 навчальних посібників для середніх загальноосвітніх навчальних закладів; 7 методичних рекомендації для студентів вищих навчальних закладів; 2 навчальні програми, а також одержано 12 авторських свідоцтв на винаходи та патенти, сотні статей та виступів на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Найбільшим нашим досягненням є те, що за цих 60 років нами підготовлено більше 5000 тисяч висококваліфікованих вчителів хімії та біології.

Колектив кафедри хімії та її ветеранів тепло привітав з ювілеєм ректор університету В.П. Кравець та голова профкому працівників А.А. Григорук, які вручили цінні подарунки.

Кафедру привітали з ювілеєм ряд провідних наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів України.

Колектив кафедри вдячний ректорату університету: першому проректору, член-кореспонденту АПН України, проф. Г.В. Терещуку, проректору з наукової роботи доц. Б.Б. Буяку, проректору з соціально-економічних питань О.М. Гирилу, на чолі з ректором, академіком АПН України, проф. В.П. Кравцем за його постійну увагу до кафедри та її підтримку.

Одержані колективом кафедри хімії високі здобутки в навчально-виховній, науково-дослідній та методичній роботі дозволяють надіятись на подальший її розвиток в майбутньому.


Завідувач кафедри хімії,

д.х.н., проф.Б.Д.Грищук